Košík

KOŠÍK

Položiek:0
Celková cena:0 €

  Sídlo spoločnosti:
  Igor Tichý ml.
  Kempelenová 8519/6
  010 15 Žilina

  Prevádzka:
  INSTYLE - Igor Tichý ml.
  Horný Vál 26
  010 01 Žilina

  Obchodné podmienky

  Obchodné podmienky definujú obch. vzťah medzi zákazníkom ( kupujúcim ) a firmou Igor Tichý ml. a stanovujú záväzné pravidlá pre činnosť oboch strán v súvislosti s predajom tovaru a poskytovania služieb. Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre odber tovaru alebo poskytovanie služieb určené predajcom. Tovar alebo služby sú dostupné na internetových stránkach firmy www.instyle-shop.sk, alebo v sidle prevadzky - hore uvedenej.

  Podmienky doručenia

  Poštovné a balné je spoplatnené sumou 4 EUR a pri nákupe nad 100 EUR je poštovné a balné zdarma. Tovar Vám bude doručený 1. triedou formou poštovej dobierky. Doba doručenia je 2-3 pracovné dni od doby odoslania objednávky. V prípade oneskorenia, alebo prípadných komplikácií Vás upozorníme pomocou Vášho uvedeného kontaktu. Pokiaľ si prajete tovar vyzdvihnúť osobne, tak stačí aby ste nás kontaktovali formou e-mailovej správy alebo telefónu aby sme mohli daný tovar rezervovať. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

  Objednávka

  Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonické, e-mailové a cez internetový obchod. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka, alebo jej časť, je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k potvrdeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky, presná špecifikácia tovaru a jeho počet, cena za tovar a jeho prepravu, spôsob a termín doručenia. Minimálna cena objednávky nie je obmedzená.

  Storno objednávky

  Storno objednávky zo strany kupujúceho:

  Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred je záväzným povrdením. Po záväznom potrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdeniej objednávky je kupujúci povinný uhradiť škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru " na objednávku ", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo k už vynaloženiu preukázateľných nákladov.

  Storno objednávky zo strany predávajúceho:

  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávko alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
  • tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci bude okamžite informovať kupujúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote do 15 - tich kalendárnych dní.

  Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

  V súlade s platnými právnymi predpismi máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru, kde rozhoduje dátum odoslania.

  Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:

  Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté vzájomné plnenia. Odstúpiť od zmluvy môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi a to elektronicky na emailovú adresu: igor@instyle-shop.sk, alebo písomne na prevádzke predavajúceho. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu, originál dokladu o kúpe tovaru a bankovými údajmi pre vrátenie peňazí. Tovar musí byť kompletný ( vrátane návodu, príslušenstva atď.), musí byť nepoškodený a používaním neznehodnotený. Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám ( nie na dobierku ).

  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar zaslané poukážkou alebo prevodom na účet a to najneskôr do 15 - kalendarnych dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

  Prevzatie tovaru

  Kupujúci svojím podpisom prepravcovi pri prevzatí zásielky potvrdzuje, že zásielku prevzal v poriadku a nepoškodenú, čo vyplýva z prepravného dokladu. Prípadné vonkajšie poškodenie zásielky, alebo s tým súvisiace poškodenie samotného tovaru spôsobené prepravou, je nutné reklamovať v okamihu prevzatia zásielky u prepravcu, a prípadne zásielku z tohto dôvodu vôbec neprijímať. Pri neskoršej reklamácii z dôvodu vzniknutej škody pri preprave sa bude prihliadať na podpísaný prepravný doklad, ktorý je možné považovať za dôkaz o neporušenosti vonkajšieho stavu dodávky (to sa samozrejme netýka závad, na ktoré sa vzťahuje zákonom stan ovená záručná doba 24 mesiacov).

  Pri preberaní objedaného tovaru je nutné presvedčiť sa, či nie je dodaná zásielka, alebo jej časť (hlavné originálny obal), neprimerane mechanicky poškodená (napr. zdeformovaná krabica, pretlačený kartónový obal, roztrhnutý igelit, odtrhnutá firmená lepiaca páska atď.). V prípade neprevzatia tovaru nás neodkladne kontaktujte.

  Ochrana osobných údajov

  Naša spoločnosť prehlasuje a zaväzuje sa neposkytnúť osobné údaje evidované o zákazníkoch tretiemu subjektu. Ďaľšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

  Orgán dozoru, ktorému činnosť spoločnosti podlieha

  SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
  Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,
  Predmestská 71, P. O. Box 89, 011 79 Žilina,
  tel., fax: 041/7632130, za@soi.sk

  V prípade nejakých otázok nás môžete kontaktovať pomocou krátkeho formulára, ktorý nájdete pod položkou „Predajňa“ (vo vrchnom menu), ďalej pomocou e-mailu
  (igor@instyle-shop.sk), alebo telefónu (0907295844).

© 2007 programed and design by Adam Krupa. All rights reserved.